ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  Νάξος, 23-01-2017 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αρ. Πρωτ:  1422

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 2)      Προς τους Προέδρους  των  Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Κουφονησίων και Δονούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 3)      Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Απειράνθου και Δαμαριώνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 27 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανατροπής και αντιλογισμού αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016.
 3. Kαθορισμός τέλους σύνδεσης αποχέτευσης στα Κουφονήσια και στη Δονούσα (υπ' αριθμ. 324/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Καθορισμός τελών Πολεοδομικών Υπηρεσιών (υπ' αριθμ. 325/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 5.  Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο: «Ανέγερση  τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου» που αποτελεί υποέργο, για τη Πράξη με τίτλο: « Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου»
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Προσθήκη WC στο Δημοτικό Σχολείο Απειράνθου».
 7. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και χαλασμένων βανών στην Τ.Κ. Δαμαριώνα».
 8. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης και αποδοχής τρόπου χρηματοδότησης για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016».
 9. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 10. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλετών του Δήμου σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων.
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μανιού Δημήτριου, περί αναφερόμενης υπερβολικής χρέωσης σε παροχή ύδρευσης στο Πυργάκι.
 12. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης του κ. Γαβρά Νικόλαου.
 13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης του Μικέ Νικολάου.
 14. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης του κ. Σαλτερή Αντώνιου.
 15. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ.
 16. Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων, προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών, για το έτος 2017.
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αμφισβητήσεων,  για το έτος 2017.
 18. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 19. Έγκριση της υπ' αριθμ. 1/2017 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού 2017 της επιχείρησης.
 20. Έγκριση της υπ' αριθμ. 58/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Πρόγραμμα Δράσης 2016 της επιχείρησης.
 21. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών.

  Πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα λάβει χώρα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.