ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    Νάξος, 27/03/2017 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                       
Αρ. Πρωτ: 5490

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.       Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου, Σχοινούσας, Δονούσας, Ηρακλειάς και Κουφονησίου.
3.       Προς τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Χαλκείου.
4.       Προς τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ Μονής.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 31 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.       Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ανέγερση  τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου».
2.       Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  του έργου  «Αντικατάσταση πλάκας ισόγειας πτέρυγας 1ου Γυμνασίου Νάξου, σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4412/2016 . 3.       Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κείμενο στην Τ.Κ. Χαλκείου για την στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Φιλωτίου Νάξου. 4.       Διορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μελών και συγκρότηση της.
5.       Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Κ. Νάξου».
6.       Λήψη απόφασης περί απευθείας εκμίσθωσης  Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Μύλος Δ.Ε. Δρυμαλίας.
7.       Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών:«Καθαριότητας και συγκέντρωσης απορριμμάτων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας-Ηρακλειάς- Κουφονησίων και Σχοινούσας  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.       Καθορισμός θέσεων και τιμών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2017.
9.       Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 17/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τις επιτροπές παραλαβής για τις Δημοτικές Ενότητες Δονούσας-Ηρακλειάς-Σχοινούσας και Κουφονησίων.
10.   Έγκριση  κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Α/βμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής η μη προσαυξήσεων κ. Κωστοπούλου Ανθούλας.
12.   Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016.
13.   Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δέντρου στην Δ.Κ. Νάξου.
14.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
15.   Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Βιοαερίου Ηλεκτροπαραγωγής της Εταιρείας «ΧΑΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
16.   Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου  του ΔΛΤΝάξου  για
17.   το οικονομικό έτος 2017.
18.   Έγκριση της υπ' αριθμ. 26/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.
19.   Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών.

 Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.