ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 08/09/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                      Aρ. Πρωτ: 18772

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2.       Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Nάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3.       Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βίβλου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την πολυετή δαπάνη: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων- έτους 2018» και ορισμός τρόπου εκτέλεσης.

2.       Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή νέου WC στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου».

3.       Έγκριση μελέτης και διενέργειας διαγωνισμού για την πολυετή δαπάνη: «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2018».

4.        Έγκριση μελέτης και ορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας».

5.       Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση <<Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας>> του ΕΠ περιφέρειας Νοτίου  Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020).

6.       Λήψη απόφασης έγκρισης υλοποίησης από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Med: CONSUME-LESS: «Κατανάλωσε λιγότερο στις Μεσογειακές Τουριστικές Κοινότητες» και προχρηματοδότησης του.

7.       Αίτημα προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 49 παρ. 1γ του Ν. 3943/2011, όπως επικαιροποιήθηκε με την παρ. 1  του άρθρου 50 του Ν. 4483/31-07-2017.

8.       Τροποποίηση ιεράρχησης αναγκών – Υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

9.       Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Νάξου.

10.   Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Ειδικού Σχολείου Νάξου.

11.   Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

12.   Υποκατάσταση μέλους αναδόχου σύμπραξης μελετητών για την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ» και παράταση προθεσμίας εκπόνησης Β σταδίου.

13.   Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών  για την εκτέλεση της υπηρεσίας ελεγκτή δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου.

14.   Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών».

15.   Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 156/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης περί δωρεάς γερανοφόρου οχήματος από τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στον Δήμο Λέσβου.

16.   Έγκριση  κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Α/βμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

17.   Έγκριση ή μη πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων έτους 2017.

18.   Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

19.   Λήψη απόφασης περί: Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

20.   Διαγραφή ή μη οφειλής προστίμου πολεοδομίας από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους του κ. Γεωργιάδη Επαμεινώνδα.

21.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής προστίμου καθαριότητας.

22.   Ορισμός υπολειπόμενου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Στήριξης Κέντρου Υγείας – Νοσοκομείου Νάξου.

23.   Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (336/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

24.   Λήψη απόφασης επί αιτήματος Κυνηγετικού Συλλόγου Νάξου περί βραχυχρόνιας απαγόρευσης θήρας στις Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων (υπ’ αριθμ. 19/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

25.   Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Laurence Becquet περί εγκρίσεως κατασκευής πέργκολας.

26.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

27.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 166/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.

28.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 163/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την επωνυμία ΔΛΤΝάξου, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού οικον. έτους 2016, του νομικού προσώπου.

29.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 71/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.