ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νάξος, 22-08-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 11419
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                          

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1.  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κορωνίδας, Δαμαριώνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 26 Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.       Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, έτους 2014 (ΣΑΤΑ).
2.       Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές ισόγειου κτηρίου & κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στον αύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου».
3.       Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.       Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
5.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Φιλωτίου».
6.       Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας με επωνυμία ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
7.       Λήψη απόφασης για συγκρότηση αιρετών οργάνων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 για την παραλαβή έργων και εργασιών.
8.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου- Αγ. Άννας Νάξου».
9.       Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμών Δ.Κ. Απεράθου».
10.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πλακοστρώσεις κεντρικών δρόμων εντός οικισμού Κορώνου Τ.Κ. Κορώνου».
11.   Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2307/95.
12.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2013.
13.   Έγκριση προμηθειών.
14.   Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
15.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μετάφραση κειμένων για τον τουρισμό.
16.   Έγκριση χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη θέση Λαθρίνο Τ.Κ. Δαμαριώνα Νάξου.
17.   Έγκριση χορήγησης δαπανών μετακίνησης και μετάθεσης στον υπάλληλο του Δήμου Χουζούρη Νικόλαο.
18.   Λήψη απόφασης για διαγραφής οφειλής του κ. Πρωτονοτάριου Εμμανουήλ.
19.   Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων και καταβολής σε δόσεις χρέους, του κ. Καραμανή Ευάγγελου.
20.   Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής του κ. Χατζόπουλου Εμμανουήλ.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομάτης

Σχόλια are closed.