ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 02/03/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                           Αρ. Πρωτ: 3204

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2.       Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δ.Κ. Δονούσας, Κουφονησίων, Σχοινούσας, Ηρακλειάς  και Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3.       Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τ.Κ. Βίβλου, Μελάνων, Κυνιδάρου, Σαγκρίου, Δαμαριώνα, Κορώνου, Χαλκείου και Κορωνίδας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

4.       Προς τους εκπροσώπους των Τ.Κ. Εγγαρών, Ποταμιάς, Μονής, Σκαδού, Μέσης, Κεραμωτής και  Δανακού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

5.       Προς τον κ. Ματσούκα Πέτρο, Πολιτικό Μηχανικό, ως εκπρόσωπο των πιστοποιημένων εκτιμητών ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, όσον αφορά το 1ο θέμα της συνεδρίασης.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 06/03/2018  ημέρα Tρίτη και ώρα 19:45 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων στην Περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2.       Ψήφισμα για τις νέες δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης.

3.       Έγκριση μελέτης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «Αποπεράτωση ποδοσφαιρικού γηπέδου-προπονητηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

4.       Έγκριση μελέτης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Αποπεράτωση μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου 5*5 στην Τ.Κ. Μονής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

5.       Έγκριση παράτασης υλοποίησης της μελέτης: «Μελέτη Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ».

6.       Λήψη απόφασης για παράταση ή μη μίσθωσης ακινήτου χώρου αποθήκευσης και  στάθμευσης οχημάτων  της Υπηρεσίας Καθαριότητας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

7.       Προμήθεια αποτεφρωτικού κλιβάνου των δημοτικών σφαγείων της Δ.Ε. Νάξου.

8.       Λήψη απόφασης για διεξαγωγή αναπλειστηριασμού σε βάρος του μισθωτή και του εγγυητή του για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κουφονησίων και συγκεκριμένα στη θέση ¨Πορί¨.

9.       Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρου στην Τ.Κ. Βίβλου (υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

10.   Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρου στην Τ.Κ. Εγγαρών (υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

11.   Έγκριση κοπής – απομάκρυνση δένδρων στην Τ.Κ. Κορωνίδας (υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

12.   Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την συμμετοχή τους σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού για το έτος 2018.

13.   Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2017.

14.   Λήψη απόφασης περί σύστασης επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

15.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων.

16.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

17.   Ορισμός συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων.

18.   Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου  για το οικονομικό έτος 2018.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.