ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 26/03/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                         Αρ. Πρωτ: 4467

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2.       Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δ.Κ. Δονούσας, Κουφονησίων, Φιλωτίου, Αγίου Αρσενίου και Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3.       Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τ.Κ. Γλινάδου, Σαγκρίου και Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

4.       Προς τους κ.κ. Δημήτριο Τσαφαρά κάτοικο Γαλατσίου Αττικής και Ηρωσούλα Αμοργινού κάτοικο Πεύκης Αττικής διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, όσον αφορά το 7ο θέμα της συνεδρίασης.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 30/03/2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στήριξης της μελέτης του έργου: «Προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου», στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με Α/Α ΟΠΣ:2517 και τίτλο

«Υποδομές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης».

2.       Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας  Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου».

3.       Έγκριση μελέτης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Δημοτική Κοινότητα Φιλωτίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 και στη Δράση 9.α.1.2: Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας».

4.       Έγκριση παράτασης περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εργασίες επισκευής & συντήρησης σχολείων Δ.Κ. Δονούσας».

5.       Έγκριση παράτασης περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση εγκαταστάσεων της δεξαμενής Τ.Κ. Σαγκρίου».

6.       Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

7.       Λήψη απόφασης για διεξαγωγή αναπλειστηριασμού σε βάρος του μισθωτή και του εγγυητή του για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κουφονησίων και συγκεκριμένα στη θέση ¨Πορί¨.

8.       Έγκριση εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων.

9.       Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

10.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής κας. Βασιλάκη Μαρίας.

11.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλών παράβασης Κ.Ο.Κ.

12.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη χρεών οφειλετών του Δήμου σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων.

13.   Γνωμοδότηση επί  της Μ.Π.Ε. (Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο.) που αφορά: ¨Λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ιδιοκτησίας ¨Α.Ε. ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ξ.Τ.Ε. στη Στελίδα, Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων¨.

14.   Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά: ¨Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE A.E.E.T. στη θέση ¨Μαρμαροκοπείο¨ στην Απείρανθο της νήσου Νάξου.

15.   Αντικατάσταση δυο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.