ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    Νάξος, 14/06/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ: 8602
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Αγίου Αρσενίου, Φιλωτίου, Ηρακλειάς, Σχοινούσας, Κουφονησίων και Δονούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Βίβλου, Απειράνθου, Κορωνίδας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)Προς τους Εκπρόσωπους των Τοπικών Κοινοτήτων Eγγαρών, Ποταμιάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση ή μη δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πολυετίας για την επιχορήγηση των Ιατρών του Κέντρου Υγείας – Νοσοκομείου Νάξου.
2.Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και τροποποίηση απόφασης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «Αποκατάσταση – Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών».
3.Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης της μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή w-c στο δημοτικό σχολείο Βίβλου», Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.Έγκριση μελέτης και ορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας».
5.Έγκριση της νέας μελέτης του έργου: «Νέο Λιμάνι Σχοινούσας» ως προς τα θέματα: α) Χρήσεων Γής, β)Όρων Δόμησης & Τεχνικής Περιγραφής Εγκαταστάσεων.
6.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έργο: «Προσθήκη αίθουσας νηπιαγωγείου στο Δημοτικό Σχολείο Δονούσας».
7.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου».
8.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Νάξου».
9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού των Τ.Κ. στην Δ.Ε. Δρυμαλίας».
10.Λήψη απόφασης περί μίσθωσης γεωτρήσεων στην Δημοτική Ενότητα Νάξου λόγω λειψυδρίας.
11.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες των υπηρεσιών: α) «Συντήρηση – παρακολούθηση και αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης νήσου Νάξου», β) Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
12.Λήψη απόφασης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση – παρακολούθηση και αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης νήσου Νάξου» σε τρίτο και διενέργεια διαγωνισμού.
13.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργασίας: «Καθαρισμός υδατοδεξαμενών στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησίων και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
14.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργασίας: «Καθαρισμός εσωτερικών χώρων των κοινοτικών κτιρίων στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησίων και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
15.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργασίας: «Ευπρεπισμός των κοινόχρηστων χώρων στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
16.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαριότητας και συγκέντρωσης απορριμμάτων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας-Ηρακλειάς- Κουφονησίων και Σχοινούσας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
17.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών για: «Καθαρισμό παραλιών στην Δ.Κ. Δονούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
18.Λήψη απόφασης για μίσθωση ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτικές Κοινότητες Νάξου, Αγίου Αρσενίου και Φιλωτίου και στις Τοπικές Κοινότητες Απειράνθου, Εγγαρών και Κορωνίδας.
19.Λήψη απόφασης για μίσθωση ή μη χώρου αθλοπαιδιών στην Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς.
20.Λήψη απόφασης μίσθωση ή μη χώρου για την στέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
21.Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων (Α΄+Β΄ Δόση 2018).
22.Λήψη απόφαση για έκτακτη επιχορήγηση του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
23.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
24.Έγκριση ή μη πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων έτους 2018.
25.Σύσταση επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Μηχανημάτων Έργου και πάσης φύσεως Οχημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
26.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
27.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
28.Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
29.Λήψη απόφασης για την προέγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για οικόπεδο εντός του οικισμού της πόλης της Νάξου, (οδός Σχοινούσας – περιοχή ¨Αγκαθάκια¨) για ίδρυση Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων.
30.Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων ιδιοκτησίας «Ν. Βαλέρης –Ρ. Μετζητάκος Ο.Ε.».
31.Έγκριση εφαρμογής δακοκτόνων μέτρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2018.
32.Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
33.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στον κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
34.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 86/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, του νομικού προσώπου.
35.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 102/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου, η οποία αφορά στην Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νομικού προσώπου.
36.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 103/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του νομικού προσώπου.
37.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 της επιχείρησης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.