ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                Νάξος, 06/07/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                       Αρ. Πρωτ: 10459

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

 

1) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου, Κουφονησίων και Δονούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Σαγκρίου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4) Προς τον κ. Πιτυλάκη Μιχαήλ όσον αφορά το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
5) Προς την κα. Μανιού Φιλίππα όσον αφορά το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης της μελέτης: «Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου».
2. Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έργο: «Προσθήκη αίθουσας νηπιαγωγείου στο Δημοτικό Σχολείο Δονούσας».
3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες επισκευής & συντήρησης σχολείων Δ.Κ. Κουφονησίων».
4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 93/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω αλλαγής του τίτλου του έργου: «Ανακατασκευή w-c στο δημοτικό σχολείο Βίβλου».
5. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της υπηρεσίας: «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νάξου» και ορισμός τρόπου διενέργειας διαγωνισμού της υπηρεσίας.
6. Λήψη απόφασης για μίσθωση ή μη νέων χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Νάξου.
7. Έγκριση περί τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της εταιρείας Κατασκευαστική –Ναυαγοσωστική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ για την παροχή της υπηρεσίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου για το έτος 2018, κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, σε συμμόρφωση με το Π.Δ. 31/18 (Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών).
8. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργασίας: «Καθαρισμός Περιπατητικών Διαδρομών Δ.Ε. Νάξου».
9. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης κτιρίου του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίων.
10. Λήψη απόφασης για την ένταξη της Δ.Κ. Δονούσας στο πρόγραμμα δράσης της HOPEgenesis.
11. Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
12. Έγκριση ή μη δαπάνης διενέργειας εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Νικοδήμου, έτους 2018.
13. Λήψη απόφασης για την διάθεση πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
14. Λήψη απόφασης περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της κας. Μανιού Φιλίππας.
15. Λήψη απόφασης περί διαγραφής παράβασης Κ.Ο.Κ.
16. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης ή μη αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην θέση Λουρή της Τ.Κ. Μονής».
17. Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
18. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
20. Οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης: «Αδειοδότηση μονάδων επεξεργασίας ποσίμου νερού (αφαλάτωσης) Κουφονησιών».
21. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
22. Λήψη απόφασης για την προέγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για οικόπεδο εντός του οικισμού της πόλης της Νάξου, (οδός Σχοινούσας – περιοχή ¨Αγκαθάκια¨) για ίδρυση Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων.
23. Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δέντρου στην Δ.Κ. Φιλωτίου.
24. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 58/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.