ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                      Νάξος, 20/09/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                               Αρ. Πρωτ: 15577

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και Ηρακλειάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για την επιχορήγηση των Ιατρών του Κέντρου Υγείας – Νοσοκομείου Νάξου.
2. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα επέκτασης του νέου κοιμητηρίου Χώρας Νάξου στη θέση Τίμιος Σταυρός (υπ’ αριθμ. 23/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
3. Έγκριση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της εταιρείας ¨Α.Ε. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA¨, για την διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών.
4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την υλοποίηση προμηθειών/έργου «Συντηρήσεις επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων της Νήσου Νάξου».
5. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΟΜΟΣ Ι, της πράξης με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».
6. Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, της πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείρηση αστικών λυμάτων για τα ην προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».
7. Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Κοινωνικών Δομών του (Κοινωνικό Φαρμακείο και Κέντρο Κοινότητας) με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία ¨Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας – Υγεία για Όλους¨.
8. Έγκριση παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου: «Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου».
9. Έγκριση παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου: «Αφαλάτωση Ηρακλειάς».
10. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Ορκού Τ.Κ. Σαγκρίου».
11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 155/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
12. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε Κ.Α του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.
13. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
14. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (γ’ κατανομή έτους 2018).
15. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
16. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2018 βάση της υπ’ αριθμ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) ΚΥΑ.
17. Λήψη απόφασης περί: Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
18. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.
19. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υπηρεσίας: «Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου» με έκπτωση επί της μηνιαίας συμβατικής αξίας.
22. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
23. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για την προσθήκη αίθουσας στο Νηπιαγωγείο Βίβλου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
24. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας ελεγκτή δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου.
25. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
26. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
27. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
28. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
29. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
30. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου ΔΛΤΝάξου.
31. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
32. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. που αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του νομικού προσώπου.
33. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 89/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.ΑΠ.) της επιχείρησης.
34. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 90/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.