ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 08/03/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                         Αρ. Πρωτ: 4127

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2)      Προς  τους Προέδρους των Συμβουλίων  των  Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3)      Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μελάνων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

4)      Προς τον κ. Ανδρέα Βερύκοκκο του Δημητρίου κάτοικο Κουρουνοχωρίου Νάξου, όσον αφορά το 2ο θέμα της πρόσκλησης.

 

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις  13 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

2.       Λήψη απόφασης για την αναγνώριση ή μη πραγματικής δουλείας διόδου δια ακινήτου κυριότητας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κείμενο στην θέση ¨Αγία Ειρήνη¨ Κουρουνοχωρίου Τ.Κ. Μελάνων, υπέρ όμορης ιδιοκτησίας Ανδρέα  Βερύκοκκου του Δημητρίου και της Φωτεινής.

3.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας: «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ».

4.       Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί χαρακτηρισμό παραλιών και θέματα χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

5.       Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 263/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παρ. 2 του αποφασιστικού μέρους αυτής και εκ νέου ορισμός Υπεύθυνης Εκπροσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  και ορισμός Υπεύθυνης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

6.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας Πιστοποίησης Πεζοπορικών Διαδρομών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

7.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου».

8.       Έγκριση παράτασης σύμβασης παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας (αφαλάτωσης) νερού στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

9.       Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Άνω Κουφονησίου».

10.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη  προσαυξήσεων απλήρωτων οφειλών  κ. Ευστάθιου Χελιώτη.

11.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής και επαναβεβαίωσης οφειλών ανείσπρακτων δημοτικών τελών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

12.   Ορισμός υπολόγων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την έκδοση ηλεκτρονικών κωδικών διαχείρισης υπηρεσιών web banking για τα πιστωτικά ιδρύματα.

13.   Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018.

14.   Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου Δ.Λ.Τ.Νάξου. έτους 2019.

15.   Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» έτους 2019.

16.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

17.   Ορισμός δημοτικών συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.