ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Νάξος, 05/08/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                          Αρ. Πρωτ: 13248

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2)      Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων  των  Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, και  Ηρακλειάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και το με αρ. πρωτ. 46214/18-06-2019 διευκρινιστικό  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα, στις  9 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Ανακήρυξη του Εξοχότατου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2.        Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων προς του τιμήν του Εξοχότατου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αφαλάτωση Ηρακλειάς».

4.       Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Συλλογή και μεταφορά ογκωδών και λοιπών στερεών αποβλήτων» και «Συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ» σε ιδιώτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.

5.       Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

6.       Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 87/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2018, του νομικού προσώπου.

7.       Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 33/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2018, του νομικού προσώπου.

 

Το θέμα με αριθμό 3 της παρούσας αφορά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ενώ τα υπόλοιπα θέματα της παρούσας αφορούν τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ως και την κάλυψη ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.