ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                  Νάξος, 26/09/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                         Αρ. Πρωτ: 16824

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Αγίου Αρσενίου, Φιλωτίου, Σχοινούσας, Ηρακλειάς, Δονούσας, Κουφονησίων, Σαγκρίου, Απειράνθου και Μελάνων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την μετονομασία του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου της Koινότητας Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε Δημοτικό – Νηπιαγωγείο Κοινότητας Σαγκρίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΪΤΟΣ».
2. Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας ανάθεσης της εργασίας: «Καθαρισμός παραλιών Δ.Ε. Δονούσας» σε ιδιώτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
3. Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας ανάθεσης της εργασίας: «Ευπρεπισμός και προστασία κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Δονούσας».
4. Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας ανάθεσης της εργασίας: «Ευπρεπισμός και προστασία κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κουφονησίων».
5. Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας ανάθεσης της εργασίας: «Ευπρεπισμός και προστασία κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ηρακλειάς».
6. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργασίας: «Καθαρισμός υδατοδεξαμενών στις Κοινότητες Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησίων και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
7. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και διακριτικό τίτλο «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α».
8. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
10. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .
11. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
12. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
13. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών.
14. Ορισμός μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
15. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
16. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Αγροτικού Ιατρείου Δ.Κ. Φιλωτίου».
19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση αντλιοστασίου ύδρευσης ¨ΚΑΜΠΙ¨ και υδρογεώτρησης ¨ΚΑΚΟΡΥΑΚΑ¨ Τ.Κ. Απειράνθου».
20. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στη θέση ¨Τίμιος Σταυρός –Μάνδρες –Ξηρόκαμπος¨ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
21. Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Κουφονησιών».
22. Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Δονούσας».
23. Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Σχοινούσας».
24. Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Εκμετάλλευση Λατομείου Αδρανών Υλικών έκτασης 30,960 στρ. στη θέση ¨ΣΦΑΡΑΜΑΤΑ¨ του Τ.Δ. Μελάνων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, από την ¨Κων/νος & Μαρία Σκουλάτου Ο.Ε.¨».
25. Έγκριση Συναλλαγών με τη χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών – P.O.S. ».
26. Λήψη απόφασης περί πρακτικής άσκησης σπουδάστριας Ι.ΙΕΚ. στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
27. Τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 163/2017, περί ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης, για την υπηρεσία: «Λειτουργία ΧΥΤΑ Νάξου».
28. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών και αναγνώριση αποζημίωσης έργου: «Αφαλάτωση Ηρακλειάς».
29. Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 στο τοπωνύμιο ¨Κουκουμαύλες¨ και ¨Τσαφένα¨ εντός οικισμού Αγίου Προκοπίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
30. Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικής Εταιρείας ¨Φώτης Κρεμμύδας – Φίλιππος Δωρής & Συνεργάτες (υπ’ αριθμ. 83/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
31. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου Αγγελικής Καλία – Αντωνίου (υπ’ αριθμ. 82/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
32. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 38/2018 απόφασης Δ.Σ. όσον αφορά τον ορισμό Συμβούλου στην Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2013».
33. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με τίτλο «NAXiOS – Ψηφιακή Εφαρμογή Ξενάγησης Επισκεπτών μέσω Έξυπνων Συσκευών στους Πολιτιστικούς Πόρους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με Διασυνδεδεμένη Πλατφόρμα Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου σε Συνεργασία με τους Τοπικούς Πολιτιστικούς Φορείς».
34. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων.
35. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του, για την συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – Δάφνη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.