ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 24/10/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 18852

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Δαμαριώνα, Φιλωτίου, Σχοινούσας, Ηρακλειάς, Δονούσας, Κουφονησίων, Σαγκρίου, Κορωνίδας και Μελάνων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης – αίτημα για την παραχώρηση στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από τον Ο.Α.Ε.Δ. – Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ακινήτου στην περιοχή Αγίου Θαλλελαίου Μελάνων για την ανέγερση διδακτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.
2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 225/14-01-2019 του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
3. Έγκριση υποβολής ένταξης και χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ και στην πράξη: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
4. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.
6. Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων διαχείρισης του.
7. Κλείσιμό τραπεζικού λογαριασμού και άνοιγμα νέου στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS.
8. Έγκριση παράτασης χρόνου υλοποίησης της σύμβασης: ¨Περιβαλλοντικές Μελέτες για την αδειοδότηση του έργου: «Αντλιοστάσια και Αγωγοί Μεταφοράς Νερού από Αι Λία στις Δεξαμενές νερού Αι Γιάννη και Ράχης Δαμαριώνα».
9. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: «Καινοτόμες δράσεις προς ένα βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό για εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και χώρους».
10. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου και υπαίθριου προαύλιου χώρου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων, υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (ξενώνα) στην Κοινότητα Κορωνίδας Νάξου».
12. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης (δημοτικών ακινήτων) στην Κοινότητα Σαγκρίου.
13. Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
14. Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας ανάθεσης της εργασίας: «Καθαρισμού εσωτερικών χώρων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας, Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Κουφονησίων.
15. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας, Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Κουφονησίων.
16. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της εργασίας: «Καθαρισμού υδατοδεξαμενών στις Κοινότητες των Μικρών Κυκλάδων: Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησίων και Σχοινούσας», σε ιδιώτες.
17. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της εργασίας: «Καθαριότητα Νεκτροταφείων Νάξου», σε ιδιώτες.
18. Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή ¨Ξηροπήγαδα – Λακούδες¨ Κοινότητας Δαμαριώνα Νάξου.
19. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
20. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
21. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019.
22. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Γ΄δόση έτους 2019).
23. Έγκριση ή μη έκτακτης επιχορήγησης της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
24. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου Αγγελικής Καλία – Αντωνίου (υπ’ αριθμ. 196/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
25. Λήψη απόφασης για τη διάλυση της σύμβασης μελετών για την προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Μελάνων.
26. Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα στα πλαίσια της παράτασης διάρκειας πράξεων Κέντρων Κοινότητας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
27. Έγκριση διεξαγωγής του Προγράμματος «Ακαδημία Γονέων» στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
28. Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
29. Ορισμός μελών επιτροπής λειτουργίας της Δομής ¨Κοινωνικό Φαρμακείο¨ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
30. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια πολυετίας ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
31. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για την συμμετοχή του στην τριμελή Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Νάξου.
32. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
33. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αρ. 158/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών».
34. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 341/2014 απόφασης Δ.Σ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με θέμα: «Ορισμός επιτροπής παραλαβής και διάθεσης καυσίμων στις Μικρές Κυκλάδες και λοιπές λειτουργίες».
35. Αντικατάσταση μέλους προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το ΔΛΤΝάξου για την αποκομιδή απορριμμάτων κλπ. υπηρεσιών στις ζώνες ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.