ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, για την κατασκευή έργου Έργου: «ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Κτιριακών Έργων, Κοινοχρήστων
Χώρων και Οδοποιίας
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Καραμανή Ευγενία
Τηλέφωνο : 2285360143
Ηλ. ταχυδρ. : ekarama@naxos.gov.gr
Ηλ. ταχ. Δήμου: prot@naxos.gov.gr

Αριθμός Πρωτοκόλλου 12139/2022       22PROC010922599 2022-07-13

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
ΠΡΟΣ:
1. ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
2. ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
3. ΜΤ ΑΤΕ

ΚΟΙΝ.: ΤΕΕ
(μέσω ηλ. ταχ.: meletes@central.tee.gr)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, για την κατασκευή έργου
Έργο: «ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
Σχετ.: α. Τεύχη διαδικασίας ανάθεσης έργου
β. Με αρ. 301/5-4-2022 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης των σχετικών τευχών
γ. Με αρ. 4569/28-3-2022 με ΑΔΑΜ: 22REQ010326197 Πρωτογενές Αίτημα

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας προσκαλούμε να υποβάλετε Προσφορά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποθήκες Αντλιοστασίων Ύδρευσης» σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (34.440, 47€, με ΦΠΑ 0%). Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2022 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με ΚΑ 25-7311.008.
Η προσφορά υποβάλλεται από τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, σύμφωνα με το άρθρο 13Α της ΚΥΑ 166278/25-06-2021 (ΦΕΚ 2813/30.06.2021 τεύχος Β’), έως την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00, στην ελληνική γλώσσα. Ο προσκεκλημένος οικονομικός φορέας απαιτείται να είναι πιστοποιημένος χρήστης του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον εργολήπτη (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Επιπλέον, μαζί με την προσφορά, είναι υποχρεωτική η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών, για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2, του άρ. 73 και του άρ.74, και για την απόδειξη ικανοποίησης των κριτηρίων επιλογής κατά τα άρθρα 304 και 305 του ν.4412/16 και των τευχών της διαδικασίας ανάθεσης:
1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
Πιστοποιητικά σε ισχύ, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων καταβολής φόρων (φορολογικής ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
2. Αντίγραφο πτυχίου σε ισχύ, στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ έργα
3. Οικονομική Προσφορά (το παραγόμενο από το σύστημα έντυπο της οικονομικής προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένο).

Παρακαλείται το Τ.Ε.Ε. στο οποίο κοινοποιείται το παρόν να αναρτήσει τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του, κατά τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 330.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu ) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος Ο Δήμαρχος

ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Σχόλια are closed.