προσκληση υποβολής προσφοράς με τίτλο Εργαστηριακές αναλύσεις λυμάτων & Ιλύος ΒΙΟΚΑ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

23PROC013599172 2023-10-17

Νάξος  17/10/2023

Αριθμός πρωτοκόλλου .: 18916

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
MATTER
Γ. Μακρυδημήτρης – Α. Νικολοπούλου Ο.Ε.
Εργαστήριο Χημικών – Οινολογικών Αναλύσεων
E-mail: georgemakridimitris@matter-lab.gr

 

 

 

 

 

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση με τίτλο «Εργαστηριακές αναλύσεις λυμάτων & Ιλύος ΒΙΟΚΑ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (16.702,80 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, και αντιστοιχεί σε 0,00 € για το έτος 2023 και 16.702,80 € για το έτος 2024. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 25-6162.006, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 και 2024 αντιστοίχως, του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Οικονομική προσφορά.
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
4. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό εκπροσώπησης σε ισχύ (π.χ. πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ).
5. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 24-10-2023.
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Συνημμένα:
1. 6.2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΚΗΜΔΗΣ

2.1. ΜΕΛΕΤΗ
3..7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Σχόλια are closed.