ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 01/08/2023

 

23PROC0131916752023-08-01

Αριθμός Πρωτοκόλλου 13899/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Χώρας Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Φραγκίσκου Αικ.
Τηλέφωνο : 2285360145
Ηλ. ταχυδρ.: kfragkiskou@naxos.gov.gr
Ηλ. ταχ. Δήμου: prot@naxos.gov.gr
ΠΡΟΣ:
ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ
Ηλ. Ταχ.: info@shma.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ιστοσελίδα Δήμου
Ηλ. Ταχ.: iservos@naxos.gov.gr

 

 

 

 

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών σήμανσης», σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (9.551,10€) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 70-7135.005 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει:
Α. Τεχνική Προσφορά η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει (παρ. 3 της μελέτης):
1. Τεχνική Προσφορά: Υποβολή ”ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ”
2. Υπεύθυνη Δήλωση για CE και προδιαγραφές: Υπεύθυνη Δήλωση ότι: α. Όλα τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού θα φέρουν σήμανση CE β. Όλα τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες ανά είδος προδιαγραφές.
3. Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγύηση καλής λειτουργίας. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: Τα προσφερόμενα προϊόντα θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για ένα (1) έτος με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικών υλικών.
Β. Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
1. Οικονομική Προσφορά
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
4. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
5. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή ηλεκτρονικά στο prot@naxos.gov.gr, έως και τις 4-8-2023 και ώρα 14:00.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
 ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 ΦΔΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ/Α7

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συµµόρφωσή του µε τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και την εν γένει συµµόρφωσή του µε την κείμενη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα απολύτως αναγκαία και υποβάλλονται σε επεξεργασία µε αντικειμενικότητα, νομιμότητα και διαφάνεια, για συγκεκριμένο και καθορισμένο σκοπό για τον οποίο ενημερώθηκε προηγουμένως το υποκείμενο, και ότι η διενεργούμενη επεξεργασία λαμβάνει χώρα τηρουμένων αυστηρώς της Γενικής Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την Ανάθεση και την Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, των διατάξεων του ΓΚΠ∆, της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των Οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ) και δυνάμει τουλάχιστον μίας νομικής βάσης που καθιστά την επεξεργασία σύννομη.
Ως νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους του Δήμου τίθεται, κατά περίπτωση, η ενάσκηση δημόσιας εξουσίας καθ’ ο μέρος αυτή εκδηλώνεται με την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και κατακύρωσης αυτών κατά τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 καθώς και επίβλεψης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων που θα καταρτιστούν ή η εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης, ιδίως από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης, για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον, εν προκειμένω την διασφάλιση διεξαγωγής διαφανούς διαδικασίας επιλογής Αναδόχου, και για την εξυπηρέτηση έννομων συμφερόντων του.
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται µόνο τα κατάλληλα, συναφή και απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και δεν θα συλλεχθούν ή διατηρηθούν µε σκοπό οποιαδήποτε μελλοντική χρήση, εκτός και αν αφορούν περιπτώσεις στις οποίες ο Δήμος έχει έννομο συμφέρον προς τούτο. Το προσωπικό επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα µόνο για την εξυπηρέτηση των νόµιµων, επιχειρησιακών σκοπών που σχετίζονται άμεσα µε την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Για την πλήρη ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Συνημμένα:

  1. 20230726_MELETH_PROMHTHEIAS_YLIKVN_SHMANSHS_2023
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2023
  3. 20230801_PROSKLHSH_YPOBOLHS_PROSFORAS_SHMA_13899_ADAM

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.