ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νάξος 14/11/2023

αρ.πρωτ:20983
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Κτιριακών Έργων, Κοινόχρηστων
χώρων και Οδοποιίας
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Φουντούλης Αλ.
Τηλ.: 22853 60143
E-mail: afountoulis@naxos.gov.gr

 

Προς:
Νικόλαο Τσάφο
Εμπειροτέχνη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Τ.Ε.Ε.
Ηλ. Ταχ.: meletes@central.tee.gr
2. Ιστοσελίδα Δήμου
Ηλ. Ταχ.: iservos@naxos.gov.gr

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ:
Έργο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
Σχετ.: α. Τεύχη διαδικασίας ανάθεσης έργου
β. Με αρ. 1218/08-11-2023 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης των σχετικών τευχών
γ. Με αρ. Α-1557/24-10-23 (ΑΔΑ: ΨΕΜΚΩΚΗ-ΛΥ5– ΑΔΑΜ: 23REQ013567305) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας καλούμε όπως υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη κατασκευής του έργου του θέματος, μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 31, της παρ.1 του άρθρου 2 και του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α’147).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους (2023) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά 10.000,00€ με Κ.Α. 70-7422. και τον προϋπολογισμό του έτους 2024 κατά 27.200,00€.
Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον εργολήπτη (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα και θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να έχει λάβει πρωτόκολλο του Δήμου (prot@naxos.gov.gr) έως την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 π.μ. στην ελληνική γλώσσα.

Επιπλέον, μαζί με την προσφορά, είναι υποχρεωτική η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών, για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και 74 και για την απόδειξη ικανοποίησης των κριτηρίων επιλογής του ν.4412/2016 (Α’147) και των τευχών της διαδικασίας ανάθεσης:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr) ) και υπογράφονται από το φυσικό πρόσωπο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 79Α του ν.4412/2016 (παρ.9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016).
2. Πιστοποιητικά σε ισχύ, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων καταβολής φόρων (φορολογικής ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα).
3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (παρ. 4 του άρθρου 74 του ν.4412/2016).
4. Αντίγραφο πτυχίου εμπειροτεχνικού σε ισχύ, στην κατηγορία οικοδομικά & οδοποιίας έργα.
5. Οικονομική Προσφορά (το παραγόμενο από το ΕΣΗΔΗΣ έντυπο της οικονομικής προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένο).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα ως άνω δικαιολογητικά αφορούν όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση.
Παρακαλείται το Τ.Ε.Ε. στο οποίο κοινοποιείται το παρόν να αναρτήσει τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του, κατά τις διατάξεις της περ.γ της παρ.3 του άρθρου 120 του ν.4412/2016 (Α’147).

Η παρούσα αποτελεί την πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφοράς κατά την παρ.2 του άρθρου 120 του ν.4412/2016 (Α’147) και δημοσιεύεται εκτός από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.e-naxos.eu ) και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

20231114_ΝX2306_PROSKLHSH_YPOBOLHS_PROSFORAS_KHMDHS

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.