ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ Έργο: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣ: ΑΩΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(μέσω ηλ. Ταχ): aoos@ath.forthnet.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Κτιριακών Έργων, Κοινοχρήστων
Χώρων και Οδοποιίας
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Καραμανή Ευγενία
Τηλέφωνο : 2285360143
Ηλ. ταχυδρ. : ekarama@naxos.gov.gr
Ηλ. ταχ. Δήμου: prot@naxos.gov.gr
ΚΟΙΝ.: ΤΕΕ
(μέσω ηλ. ταχ.: meletes@central.tee.gr)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ
Έργο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
Σχετ.: α. Τεύχη διαδικασίας ανάθεσης έργου
β. Με αρ. 1600/22-12-2022 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης των σχετικών τευχών
γ. Με αρ. 24040/22-12-2022 (22REQ0011880890) Πρωτογενές Αίτημα

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας καλούμε όπως υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη κατασκευής του έργου του θέματος, μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατά τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’147).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (29.900,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν σχετικής αναμόρφωσης.
Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να έχει πρωτόκολλο του Δήμου (prot@naxos.gov.gr ) έως την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00μ.μ.
Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον εργολήπτη (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.
Επιπλέον, μαζί με την προσφορά, είναι υποχρεωτική η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών, για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2, του άρ. 73 και του άρ.74, και για την απόδειξη ικανοποίησης των κριτηρίων επιλογής κατά τα άρθρα 304 και 305 του ν.4412/16 και των τευχών της διαδικασίας ανάθεσης:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr),
2. Πιστοποιητικά σε ισχύ, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων καταβολής φόρων (φορολογικής ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα).
3. Αντίγραφο πτυχίου σε ισχύ, στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ έργα.
Παρακαλείται το Τ.Ε.Ε. στο οποίο κοινοποιείται το παρόν να αναρτήσει τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του, κατά τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 330.
Η παρούσα αποτελεί την πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφοράς κατά την παρ. 3, του άρ. 330, του Ν.4412/16.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

Ο Δήμαρχος

ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
 Σχετικά

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
 Φάκελος έργου

Σχόλια are closed.