ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ Έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   ΠΡΟΣ: 1. ΑΜΕΡΓΟΝ Ι.Κ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                   2. Χαράλαμπος Λούκος Τμήμα Κτιριακών Έργων, Κοινοχρήστων  Χώρων και Οδοποιίας
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Νάξου                                           3. PDL A.E
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Καραμανή Ευγενία
Τηλέφωνο : 2285360143
Ηλ. ταχυδρ. : ekarama@naxos.gov.gr
Ηλ. ταχ. Δήμου: prot@naxos.gov.gr
ΚΟΙΝ.: ΤΕΕ
(μέσω ηλ. ταχ.: meletes@central.tee.gr)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ
Έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
Σχετ.: α. Τεύχη διαδικασίας ανάθεσης έργου
β. Με αρ. 646/4-7-2023 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης των σχετικών τευχών
γ. Με αρ. Α-1126/20-6-23 (ΑΔΑ: 6ΘΥ1ΩΚΗ-ΚΕΜ – ΑΔΑΜ: 23REQ012878479) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας καλούμε όπως υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη κατασκευής του έργου του θέματος, μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 31, περ.2γ του ν.4412/2016 (Α’147).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει κατά 60.000,00€ τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2023 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με ΚΑ 10-7331.015 και κατά 14.400,00€ το έτος 2024.
Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον εργολήπτη (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

Η προσφορά υποβάλλεται από τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, σύμφωνα με το άρθρο 13Α της ΚΥΑ 166278/25-06-2021 (ΦΕΚ 2813/30.06.2021 τεύχος Β’), έως την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 και ώρα 14:00, στην ελληνική γλώσσα. Ο προσκεκλημένος οικονομικός φορέας απαιτείται να είναι πιστοποιημένος χρήστης του ΕΣΗΔΗΣ.
Επιπλέον, μαζί με την προσφορά, είναι υποχρεωτική η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών, για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2, του άρ. 73 και του άρ.74, και για την απόδειξη ικανοποίησης των κριτηρίων επιλογής κατά τα άρθρα 304 και 305 του ν.4412/16 και των τευχών της διαδικασίας ανάθεσης:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr), και υπογράφονται από το φυσικό πρόσωπο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 79Α του ν.4412/2016 (παρ.9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016).Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου για την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/216).
2. Πιστοποιητικά σε ισχύ, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων καταβολής φόρων (φορολογική ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα).
3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (παρ. 4 του άρθρου 74 του ν.4412/2016).
4. Αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή εμπειροτεχνικού σε ισχύ, στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ έργα.
5. Οικονομική Προσφορά (το παραγόμενο από το ΕΣΗΔΗΣ έντυπο της οικονομικής προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένο).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα ως άνω δικαιολογητικά αφορούν όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση.

Παρακαλείται το Τ.Ε.Ε. στο οποίο κοινοποιείται το παρόν να αναρτήσει τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του, κατά τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 120 του ν.4412/2016(Α’147).

Η παρούσα αποτελεί την πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφοράς κατά την παρ.2 του άρθρου 120 του ν.4412/2016 (Α’147) και δημοσιεύεται εκτός από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.e-naxos.eu ) και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

Ο Δήμαρχος

ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
1. 1. ΑΜΕΡΓΟΝ Ι.Κ.Ε. info@amergon.gr
2. Χαράλαμπος Λούκος xar.loukos@gmail.com
3. PDL A.E info@pdl-sa.gr
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
 Σχετικά
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
 Φάκελος έργου

Σχόλια are closed.