ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νάξος 26/09/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Αρ.Πρωτ.: 1147
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                      Προς:
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                      Κάθε ενδιαφερόμενο
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Το Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην αναγόμωση 65 πυροσβεστήρων που βρίσκονται σε κτίρια αρμοδιότητας του Νομικού Προσώπου (γραφεία διοίκησης, παιδικοί σταθμοί, αθλητικά κέντρα, μουσεία) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των οχτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (886,60 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος των Κ.Α.10-6265.003 (245,52 €), Κ.Α.15-6265.001 (259,16 €), Κ.Α.15-6265.002 (272,80 € ) και Κ.Α.15-6265.003 (109,12 €) του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (Αναγόμωση 65 πυροσβεστήρων. Τιμή ανά πυροσβεστήρα 13,64 € συμπερ/νου του ΦΠΑ).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. Α-155 έως και Α158/19-09-2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου την προσφορά σας, έως και τις 29-09-2017 έως τις 10:00.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Μαρούλης

Comments are closed.