ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Μελέτη: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ»

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Πληροφορίες: ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ
Τηλέφωνο: 2285360153
E-mail: egiakoumi@naxos.gov.gr

 

ΠΡΟΣ: ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΚΕ
(μέσω ηλ. ταχ.: lialiarisj@gmail.com)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Τ.Ε.Ε.
Ηλ. Ταχ.: meletes@central.tee.gr
2. Ιστοσελίδα Δήμου
Ηλ. Ταχ.: iservos@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Μελέτη: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ»
Σχετ.: α) Τεύχη διαδικασίας ανάθεσης μελέτης
β) Με 1490/22-12-2023 Απόφαση Δημάρχου
γ) Με αρ. A-1918/22-12-2023 (ΑΔΑ: 624ΦΩΚΗ-4ΑΖ – ΑΔΑΜ: 23REQ014043164) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Ο Δήμος Νάξου θα προβεί στη μελέτη με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 37.016,55 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ
1 Τμήμα 1 : ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ Υπηρεσία 1 29.852,06 €
Σύνολο δαπάνης προ ΦΠΑ: 29.852,06 €
ΦΠΑ 24,00% 7.164,49 €
Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ: 37.016,55 €

Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
Παρακαλούμε τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα όπως υποβάλλει την προσφορά του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αρ. 66/2023 μελέτης του Τμήματος κτιριακών έργων, κοινοχρήστων χώρων και οδοποιίας, μέχρι την 05/01/2024 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ηλ. ταχ.: prot@naxos.gov.gr).
Η προσφορά υπογράφεται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.
Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα εξής:
Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr) και υπογράφονται από το φυσικό πρόσωπο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 79Α του ν.4412/2016 (παρ.9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016).
Η υποχρέωση του εδαφίου για την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/216).Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης
Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Δ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Ε) Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 20 “Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες” σε ισχύ
ΣΤ) Οι κωδικοί ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ζ) Οικονομική προσφορά. Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να συνταχθεί με ημερομηνία μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα ως άνω δικαιολογητικά αφορούν όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση.
Παρακαλείται το Τ.Ε.Ε. στο οποίο κοινοποιείται το παρόν να αναρτήσει τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του, κατά τις διατάξεις της περ. γ της παρ.3 του άρθρου 120 του ν.4412/2016 (Α’147).
Η παρούσα αποτελεί την πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφοράς κατά την παρ.2 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 (Α’147) και δημοσιεύεται εκτός από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.e-naxos.eu ) και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συνημμένα:
1 Μελέτη

 

Σχόλια are closed.