ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νάξος 24/05/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Αρ.Πρωτ.: οικ. 400
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                                       Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                                       Κάθε ενδιαφερόμενο
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., των γραφείων των αθλητικών χώρων, των γραφείων των μουσείων καθώς και του 1ου και 2ου παιδικού σταθμού, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα, Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας.
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων ενός ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (2.601,89) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. Α-23 & Α-24 /24-05-2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου την προσφορά σας, μέχρι τις 30-05-2018 και ώρα 10:00.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Σχόλια are closed.