ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νάξος 13/03/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ.Πρωτ.: οικ. 180
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                            Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης           Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 6η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α αύριο 14/03/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών του άρθρου 158 του ΔΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (Ν. 3463/06).
2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2018.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πρώτου θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι αφορά ενιαία προμήθεια του Δήμου και απαιτείται άμεσα η ολοκλήρωση των σχετικών συμβάσεων.
Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του δεύτερου θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με το υπ’αρ. πρωτ. 3449/5-02-18 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. τα αιτήματα έκτακτου προσωπικού από ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού έχουν προθεσμία κατάθεσης έως τις 16/03/2018.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.