ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                 Νάξος, 28-09-2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ.:   20811
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τηλ.: 2285360101
FAX: 2285029049                                                     

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

για τις ανάγκες του Προγράμματος  CONSUMELESSInterreg Med

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις

α) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/ 07-06-2010).

β) του άρθρου 21 του Ν.2190/94 «Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών» και του άρθρου 6 του Ν. 2597/97 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009.

γ) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4314 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις» όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016.

 1. Την ΚΥΑ 300488/Υ∆1244 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”» (ΦΕΚ 1099/τ. Β’/19-4-2016).
 2. Την µε αρ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/48/οικ.26059 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 3. Το από 23-11-2016  έγγραφο της αρμόδιας Αρχής (Κοινή Γραμματεία) προγράμματος Interreg MED για την οριστική ένταξη του έργου CONSUME-LESS στο Πρόγραμμα Interreg MED .
 4. Την µε αριθ. 198/2017 ΑΔΑ: ΩΡ4ΝΩΚΗ-Θ6Θ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα INTERREG MED µε τίτλο: CONSUME-LESS: «Κατανάλωσε λιγότερο στις Μεσογειακές Τουριστικές Κοινότητες»  και στην προχρηματοδότησή του.
 5. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Αποφ. Δημ. Συμβ. 22/28-02-2017 ΑΔΑ : ΨΨ2ΙΩΚΗ-Ν9Δ) στον οποίο έχουν καταχωρηθεί τα έσοδα και οι δαπάνες του έργου Interreg MED CONSUMELESS.
 6. Την µε αριθ. 292/2017 – ΑΔΑ : ΩΓ53ΩΚΗ-ΘΥΣ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση δαπανών – (Δαπάνες Προσωπικού CONSUMELESS ΚΑ 70.6117.002).
 7. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg MED CONSUME LESS: «Κατανάλωσε λιγότερο στις Μεσογειακές Τουριστικές Κοινότητες».
 8. Την µε αριθµ. 20237/23-09-2017 ΑΔΑ: ΩΙΔΨΩΚΗ-Κ60 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου µε συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου Interreg Med CONSUMELESS: «Κατανάλωσε λιγότερο στις Μεσογειακές Τουριστικές Κοινότητες», µε αντικείμενο την υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου και αρμοδιότητες σε θέματα υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, τήρησης φακέλων οικονομικής διαχείρισης, τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του έργου και επικοινωνίας µε τον Συντονιστή Φορέα του έργου και τους λοιπούς διακρατικούς εταίρους, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν (2) άτομα µε τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

ΘΕΣΗ Α’:  Υπεύθυνος/η Δημοσιότητας και διαχείρισης Οικονομικού αντικειμένου του έργου CONSUMELESS.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Αγγλικά, σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γραπτά & Προφορικά µε ικανότητα μετάφρασης και διερμηνείας), επιθυμητή η πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας (συμμετοχή σε διακρατικές συναντήσεις εντός και εκτός Ελλάδας)
 • Γνώσεις και εμπειρία Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, λογιστικά φύλλα, Ιστοσελίδες, κοινωνικά µέσα δικτύωσης, κλπ)
 • Επιθυμητή εµπειρία σε οργάνωση, διαχείριση διακρατικών ή συγχρηµατοδοτούµενων έργων (π.χ. Interreg, Life, Horizon, διασυνοριακά, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης κλπ).

ΘΕΣΗ B’: Υπεύθυνος/η Υλοποίησης Φυσικού αντικειμένου του έργου CONSUMELESS (Υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων για την εφαρμογή του τουριστικού μοντέλου και του σήματος CONSUMELESS).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ Πολυτεχνικών Σχολών.
 • Αγγλικά, σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γραπτά & Προφορικά µε ικανότητα μετάφρασης και διερμηνείας), επιθυμητή η πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας (συμμετοχή σε διακρατικές συναντήσεις εντός και εκτός Ελλάδας)
 • Γνώσεις και εμπειρία Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, λογιστικά φύλλα, Ιστοσελίδες, κοινωνικά μέσα δικτύωσης, κλπ)
 • Διάθεση ΙΧ για τις επισκέψεις σε Τουριστικές Περιοχές του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά µε την αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος :

 1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του/της υποψηφίου, τα στοιχεία της ανακοίνωσης και η θέση για την οποία υποβάλλουν την αίτηση.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
 3. θα αναγράφονται τα στοιχεία της ανακοίνωσης,
 4. θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες :
 • ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
 • Αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου
 2. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ είναι σύμφωνα µε τα οριζόμενα Παραρτήματα Ανακοινώσεων ΣΜΕ του ΑΣΕΠ.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Η παρούσα ανακοίνωση, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για χρονικό διάστημα 10 ημερών. (www.enaxos.eu)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση, Δημαρχείο, Χώρα Νάξου, Νάξος 84300, (γραφείο πρωτοκόλλου), µε θέμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έργο: Interreg Med – CONSUME LESS.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή µη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14-10-2017 έως και 23-10-2017.

Αιτήσεις, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται.

Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να µη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της ανακοίνωσης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων

Η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, τον τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. (www.enaxos.eu)

Απασχόληση

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου µε τους/τις επιλεγέντες/είσες υποψήφιους/ες. Στη σύμβαση θα αναγράφονται ο χρόνος (ώρες) απασχόλησης κατ’ έτος και το σύνολο του έργου µε τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της σύμβασης. Η σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και έως τις 31/12/2019. Οι επιλεγέντες πριν την αποχώρησή τους – λήξη σύμβασης, υποχρεούνται στην παράδοση, µε πρωτόκολλο, των φακέλων του έργου, έντυπους και ψηφιακούς, σε μορφή πλήρως κατανοητών από τους αντίστοιχους ελεγκτικούς φορείς του έργου.

Ο απασχολούμενος που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασής του αντικαθίσταται µε τον επόμενο υποψήφιο.

Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, οι εξωτερικοί συνεργάτες υποχρεούνται να εκτελούν το έργο τους στην έδρα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, Νάξος 84300, σε ώρες που θα καθορίζονται από τον Υπεύθυνο της Πράξης λόγω της φύσης του αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου και ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες της Πράξης.

Εργολαβικό Αντάλλαγμα – Τρόπος Πληρωμής

Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το ως άνω περιγραφόμενο έργο ανέρχεται σε 2.000,00€ ο ανθρωπομήνας, συμπεριλαμβανομένων του ισχύοντος κάθε φορά Φ.Π.Α., των λοιπών νόμιμων κρατήσεων και τις τυχόν προκύπτουσες εργοδοτικές εισφορές, βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Το συνολικό ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος θα αντιστοιχεί στο διάστημα ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και όσα ειδικότερα ορισθούν στη σύμβαση. Η καταβολή από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων του ποσού του εργολαβικού ανταλλάγματος των αντισυμβαλλομένων για το παρασχεθέν έργο τους θα γίνεται τμηματικά και ανά μήνα.

           Ο Δήμαρχος

Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.