ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νάξος, 03/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αρ. Πρωτ. 24173
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Κ.Π.), ότι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο  από την ΔΕΥΤΕΡΑ  13η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έως  και  την ΤΕΤΑΡΤΗ  13η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο Γραφείο Κοινωνικού Παντοπωλείου, αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Σε περίπτωση αναπήρων, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από τον υπεύθυνο είσπραξης της σύνταξης/επιδόματος του αναπήρου.

Δικαιούχοι του Προγράμματος του Κ.Π. είναι οι δημότες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που ταυτόχρονα είναι και μόνιμοι κάτοικοι, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα.

Κύριο κριτήριο ένταξης είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Τα οικονομικά κριτήρια είναι τα κάτωθι:

1.                  Για μοναχικά άτομα, το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00€.

2.                  Για ζευγάρια ή οικογένειες, το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 1.200,00€  για κάθε προστατευόμενο μέλος (σύζυγο ή τέκνα). (Προστατευόμενα τέκνα νοούνται: Τα ανήλικα, αυτά που σπουδάζουν και όσα έχουν αναπηρία πάνω από 67%).

3.                  Για άτομα με αναπηρία 67% και άνω, το εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 9.000,00€.

§     Σε περίπτωση που ο αιτών μισθώνει πρώτη κατοικία (χωρίς να έχει ιδιόκτητη), τότε θα αφαιρείται από το εισόδημά του το ετήσιο ποσό που καταβάλλει ως ενοίκιο της κατοικίας του.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1.      Αίτηση, σε έντυπο που χορηγείται από το Γραφείο Κοινωνικού Παντοπωλείου.

2.      Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.      Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος και εντύπου Ε9 οικ. έτους 2016. – Στην περίπτωση που ο αιτών συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα προσκομίζει, επιπλέον, εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε9 οικ. έτους 2016 των συνοικούντων προσώπων.

5.      Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας.

6.      Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ.

 

Β. ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.      Κάρτα ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. (για την απόδειξη της ανεργίας).

2.      Βεβαίωση σπουδών (για το χαρακτηρισμό τέκνου που σπουδάζει, ως «προστατευόμενου»).

3.      Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕ.Π.Α, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (για την απόδειξη ύπαρξης αναπηρίας).

4.      Μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. Νάξου (στην περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας, για την αφαίρεση του μισθώματος από το εισόδημα).

 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Κ. Π. διατηρεί το δικαίωμα:

1.      Να ζητήσει, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, όποιο συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί απαραίτητο για την εξέταση του αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα του Κ.Π.

2.      Να ζητήσει τη σύνταξη έκθεσης κοινωνικού λειτουργού για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας ένταξης του αιτούντος στο Πρόγραμμα του Κ.Π.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου (Αρμόδιοs υπάλληλος: Αντ. Ελευθερίου – Τηλέφωνο: 2285360182 – Ώρες λειτουργίας: 09:00 έως 14:00).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του

Κοινωνικού Παντοπωλείου

Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

 

Σχόλια are closed.