Πρόκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νάξος, 10 Απριλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 6052
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: Τα μέλη της Επιτροπής
84300 Νάξος
Τηλέφωνο: 2285360134
Φαξ : 2285023570

ΘΕΜΑ : Πρόκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.

Κύριοι,
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ:87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , σε τηλεδιάσκεψη , στις 13 Απριλίου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα ημερήσιας διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Γενικό πλαίσιο διαχείρισης κρίσης COVID-19 σε επίπεδο τουριστικής προβολής για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.