Πρόκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Νάξος, 9 Ιουλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου
Προς:   Τα μέλη της Επιτροπής
84300 Νάξος
Τηλέφωνο: 2285360138
Φαξ : 2285023570

 

ΘΕΜΑ : Πρόκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.

Κύριοι,

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ:87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  , σε τηλεδιάσκεψη , στις  14 Ιουλίου 2020  , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα ημερήσιας διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Διαχείριση της κατάστασης εν μέσω εποχής  covid-19 και τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης στον τουρισμό.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και
                                         Ανάπτυξης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                                       

                                        Ευάγγελος Κατσαράς                                        

Comments are closed.