Πρόκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       Νάξος, 13 Νοεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                    Προς:   Τα μέλη της Επιτροπής
84300 Νάξος
Τηλέφωνο: 2285360138
Φαξ : 2285023570                                                                                                                                                                                                                    

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.

 

Κύριοι,

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ:87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  , σε τηλεδιάσκεψη , στις  18 Νοεμβρίου 2020  , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

  1. Ανάδειξη δικτύου περιήγησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
  2. Παρουσίαση του Mobile App και Τουριστικού Ημερολογίου,
  3. Επικαιροποίηση φωτογραφικού υλικού και video για στοχευμένη προβολή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε εποχή covid

 

 

                                                                            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και 

                                                                                  Ανάπτυξης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                                       

                                                                                                     

 

Ευάγγελος Κατσαράς                                        

Σχόλια are closed.