Πρόκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Νάξος, 4  Δεκεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                     Προς:   Τα μέλη της Επιτροπής

84300 Νάξος

Πληρ.: Φωτεινή Καλτσά

Τηλέφωνο: 2285360138

Φαξ : 2285023570

 

ΘΕΜΑ : Πρόκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.

Κύριοι,

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ:87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  , σε τηλεδιάσκεψη , στις 10 Δεκεμβρίου 2020  , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα ημερήσιας διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1.     Παρουσίαση Marketing Plan Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

2.      Mobile app – Τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφή λειτουργιών

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και   Ανάπτυξης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.