Πρόκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 11 Δεκεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: Τα μέλη της Επιτροπής
84300 Νάξος
Πληρ.: Φωτεινή Καλτσά
Τηλέφωνο: 2285360138
Φαξ : 2285023570

ΘΕΜΑ : Πρόκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

Κύριοι,
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ:87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , σε τηλεδιάσκεψη , στις 21 Δεκεμβρίου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
1. «Απολογισμός Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης για το έτος 2020».
2. «Συζήτηση και έγκριση του προσχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2021».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ευάγγελος Κατσαράς

 

Comments are closed.