Πρόκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Νάξος, 3 Μαρτίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 4332
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου
84300 Νάξος
Τηλέφωνο: 2285360134
Φαξ : 2285023570

Προς: 1. τα μέλη της Επιτροπής
2. Επαρχείο Νάξου
3. Σύλλογο Μαζικής Εστίασης Νάξου
4. ΕΑΣ Νάξου
5. Ένωση Ξενοδόχων Νάξου
6. ΚΤΕΛ Νάξου
7.Σύλλογος Ενοικ/νων Αυτοκινήτων
8. Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο

 

ΘΕΜΑ : Πρόκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.

Κύριοι,
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ:87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , στο Δημοτικό Κατάστημα , στις 6 Μαρτίου 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα ημερήσιας διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Συντονισμός ενεργειών και τρόπου διαχείρισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων της πρόσφατης κρίσης στον κλάδο του τουρισμού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.