ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 29 -07-2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56075
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
:
:
:
:
Αριστοτέλους 17
104 33
Τμήματα A,Δ
2132161352,1324
ΠΡΟΣ :
Όπως Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ:
«Πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων»
Σχετ:
α. Η Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/6.9.2017 Υγειονομική Διάταξη- Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3282/Β/19.9.2017 ) Περί « Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)».
β. Η Δ1δ/ Γ.Π. οικ. 1474/9-1-2019 (ΑΔΑ: ΩΓ8465ΦΥΟ-ΔΟ8) Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, …»
Η νόσος των λεγεωναρίων ή λεγεωνέλλωση, έχει ως αιτιολογικό παράγοντα το βακτηρίδιο LEGIONELLA PNEUMOPHILA, που είναι το πιο συνηθισμένο αλλά και επικίνδυνο είδος της οικογένειας LEGIONELLA.

Δείτε όλο το έγγραφο εδώ

Σχόλια are closed.