ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νάξος, 23-05-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ. – Οικ. 7764-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 27-05-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Έργα Ανάπτυξης λιμένα Νάξου» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ).
Ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο του ΥΠΕΝ (eprm.ypen.gr) https://cloud.hcg.gr/public.php?service=files&t=b402dfbf288673aec75ca28e3ed878ba

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Μανιός Δημήτριος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σιδερής Νικόλαος
4. Ορφανός Ηλίας
5. Πιτταράς Αντώνιος
6. Μαράκης Ιωάννης του Βασ

Σχόλια are closed.