ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 1-9-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 15258
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.: Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 15η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 6-9-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο» του Δ. Ζάχου –Η –ΚΩΒΑΙΟΣ ΟΕ, που λειτουργεί στην Κ. Δονούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.