ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Νάξος, 2-8- 2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Αρ. Πρωτ. 13530
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 8-8-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ή μη για απότμηση Πεζοδρομίου για δημιουργία πρόσβασης Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων.
2. Έγκριση ή μη περί τοποθέτησης χειρολισθήρα σε κλιμακωτή οδό στην περιοχή Γρόττα στην Κ. Νάξου.
3. Τροποποίηση του ισχύοντα Κανονισμού ‘Ύδρευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)
1. Μανιός Δημήτριος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σέργης Νικόλαος
4. Ορφανός Ηλίας
5. Πιτταράς Αντώνιος
6. Βάβουλας Εμμανουήλ

 

Σχόλια are closed.