ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                   Νάξος, 13-5-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ. – Οικ. 7184 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.: Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 13-5-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Υφιστάμενη τουριστική μονάδα ξενοδοχείου κλασικού τύπου κατηγορίας 3*** αστέρων δυναμικότητας 156 κλινών με την επωνυμία «ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ» ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ –BUNGALOWS ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο <ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ Α.Ε. > στη θέση Μικρή Βίγλα Δ.Δ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ).

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της επικείμενης συζήτησής του στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 13-05-2020 και ώρα 12.00.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Μανιός Δημήτριος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σιδερής Νικόλαος
4. Ορφανός Ηλίας
5. Πιτταράς Αντώνιος
6. Μαράκης Ιωάννης του Βασ

Comments are closed.