Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 23/06/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου 9886/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                   Νάξος, 23-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.
KOIN.: Γραφείο Δημάρχου.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 24-06-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού, παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους, κατόπιν δημοπρασίας (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα έτη 2020,2021 και 2022.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγων γιατί σύμφωνα με το άρθρο 17 της Κ.Υ.Α 47458ΕΞ2020/15-05-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας, κατόπιν δημοπρασίας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από το Δήμο μέχρι 15 Ιουλίου 2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Μανιός Δημήτριος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σιδερής Νικόλαος
4. Ορφανός Ηλίας
5. Πιτταράς Αντώνιος
6. Μαράκης Ιωάννης του Βασ

Σχόλια are closed.