Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 31-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.       Ονομασία οδού

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.