Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: Τα μέλη της Επιτροπής
84300 Νάξος
Τηλέφωνο: 2285360138
e-mail: fkaltsa@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.

Κύριοι,
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ:87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , σε τηλεδιάσκεψη , στις 15 Μαρτίου 2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα ημερήσιας διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
1. «Τροποποίηση και επανυποβολή του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2023».

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ευάγγελος Κατσαράς

 

Σχόλια are closed.