Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: Τα μέλη της Επιτροπής TK 84300 Νάξος
Τηλέφωνο: 2285360146
e-mail: fkaltsa@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.

Κύριοι,
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ:87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) και σε τηλεδιάσκεψη , στις 29 Νοεμβρίου 2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
1. «Απολογισμός Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης για το έτος 2023».
2. «Συζήτηση και έγκριση του σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2024».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ευάγγελος Κατσαράς

 

Σχόλια are closed.