Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    Προς: Τα μέλη της Επιτροπής
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου
84300 Νάξος
Τηλέφωνο: 2285360138
e-mail: fkaltsa@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.

Κύριοι,
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ:87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , σε τηλεδιάσκεψη , στις 21 Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
1. «Απολογισμός Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης για το έτος 2022».
2. «Συζήτηση και έγκριση του σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2023».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.