ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την αγορά ενός οικοπέδου για δημοτική χρήση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

 1. Την 22/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου
 2. Τα άρθρα 186 και 191 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α/ 08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. Το Προεδρικό Διάταγμα 13-10/24-11-2008 (ΦΕΚ 846 Δ/ 04-11-1988) "Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου…»
 4. τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77Α)  «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πώληση προς το Δήμο Νάξου ενός οικοπέδου, συνολικού εμβαδού τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων, για την κάλυψη κτιριακών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα για την ανέγερση κτιρίου γενικών αποθηκών, συνεργείου καθώς και χώρου στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου Νάξου. Το οικόπεδο θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • 1. Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο
 • 2. Να βρίσκεται εντός των περιοχών 1δ ή εκτός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), όπως αυτές ορίζονται από το ως άνω ΠΔ.
 • 3. Να έχει πρόσωπο ή επαρκή πρόσβαση (με δρόμο ελάχιστου πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων) σε έναν από τους ακόλουθους οδικούς άξονες:
 • 3.1. Χώρας- Εγγαρών (έως το «Πρόβγαλμα» Εγγαρών). Ειδικότερα, έως την στροφή Περράκη το οικόπεδο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής 1δ.
 • 3.2. Επαρχιακό δρόμο Νάξου- Γαλανάδου- Φιλοτίου (έως Γεφύρι Περίτση)
 • 3.3. Χώρας- Αγίου Θαλελαίου
 • 3.4. Χώρας- Ποταμιάς (έως Αγία Παρασκευή, διασταύρωση οδού Μελάνων- Ποταμιάς)
 • 3.5. Χώρας- Αεροδρομίου (έως αεροδρόμιο)
 • 3.6. Χώρας- Αγίου Αρσενίου (από ξενοδοχείο Σέργη- ΒΙΟ.ΚΑ.- Τυροκομείο)

Οι ιδιοκτήτες κατάλληλων εκτάσεων μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση – δήλωση στα γραφεία του Δήμου, με συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα και Γενικό Τοπογραφικό υπογραμμένα από Μηχανικό καθώς και απλό αντίγραφο Τίτλων Ιδιοκτησίας

Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για το Δήμο Νάξου και μπορεί να ανακληθεί σε ανύποπτο χρόνο μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι στο Δημαρχείο Νάξου έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου  2009.

Ο Δήμαρχος

Νικολ. Μαράκης

Σχόλια are closed.