Πρόσκληση για την Προμήθεια ειδών (μάσκες) προς αντιμετώπιση της διάδοσης covid-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                               ΠΡΟΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την Προμήθεια ειδών (μάσκες) προς αντιμετώπιση της διάδοσης covid-19,
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας»

Σε συνέχεια της αρ. απ. 370/2021 (ΑΔΑ: 6ΡΩΘΩΚΗ-979) Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της Προμήθειας ειδών (μάσκες) προς αντιμετώπιση της διάδοσης covid-19, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, που αφορά στην περίπτωση «κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή», και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και ποιότητα της παρούσης.

Η δαπάνη με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.420,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ: 00-6495.003 του έτους 2021, με τα ακόλουθα είδη και ποσότητες:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟ

Χωρίς ΦΠΑ

1 Χειρουργική μάσκα μιας χρήσης – κουτί των 100 τεμαχίων 100 10,00 1.000,00
2 Μάσκα FFP2 – κουτί των 100 τεμαχίων σε ιδανικά ατομική συσκευασία 20 17,00 340,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.340,00
ΦΠΑ 6% 80,40
ΤΕΛΙΚΟ 1.420,40

Όροι Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης:

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης
Η Επιτροπή της εν λόγω Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση δικαιολογητικών-οικονομικών προσφορών θα είναι εκείνη που ορίζεται και για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση 370/2021 (ΑΔΑ: 6ΡΩΘΩΚΗ-979) της ΟΕ, ήτοι:
Τακτικά Μέλη
1. Χατζηανδρέου Γεώργιος (πρόεδρος)
2. Φραγκάκος Κυριάκος
3. Σκορδιαλός Στυλιανός

Αναπληρωματικά
1. Πρωτονοταρίου Αικατερίνη (αναπληρώτρια προέδρου)
2. Τσακωνιάτη Μαρία
3. Τριανταφύλλου Νεκταρία

Η εν λόγω διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας είναι ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο και θα αναρτηθεί για λόγους ισότητας και διαφάνειας στο ΚΗΜΔΗΣ και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Άρθρο 1:Τόπος και χρόνος
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού νοείται η ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες, ήτοι την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου (έως την ώρα λειτουργίας 15.00).
Η αποσφράγιση θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της επιτροπής γνωμοδότησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθεται 3 ημέρες αργότερα.

Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Η διαδικασία αφορά στην «Προμήθεια ειδών (μάσκες) προς αντιμετώπιση της διάδοσης covid-19, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021», όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το για το σύνολο των απαιτούμενων ειδών (ένας ανάδοχος).

Άρθρο 3: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016

Άρθρο 4: Υποβολή φακέλου προσφοράς
Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό
-Ποινικό Μητρώο (εντός 3μήνου η έκδοση). Προσκόμιση ποινικού: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ. Αντί ποινικού, δύναται να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση περί των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (με γνήσιο υπογραφής), αντίστοιχα για κάθε περίπτωση (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ/οι διαχειριστές, ΑΕ/οι διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ, Συνεταιρισμοί/τα μέλη ΔΣ) όπως αναφέρεται ανωτέρω στην υποβολή του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής) που θα αναφέρεται η σύσταση της εταιρείας (Ονοματεπώνυμο / ιδιότητα ή τίτλος ευθύνης στην εταιρεία)
-Αντίγραφο ταυτότητας, που θα συνοδεύει το κάθε ποινικό μητρώο (ή σε περίπτωση αντικατάστασής του, για την κάθε υπεύθυνη δήλωση περί των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, που θα κατατεθεί)
– ΚΑΔ της επιχείρησης (από όπου προκύπτει η συνάφεια με την ανάθεση της προμήθειας)
-Υπεύθυνη Δήλωση (απαιτείται γνήσιο της υπογραφής): Ότι η επιχείρηση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση/εξυγίανση/αναγκαστική διαχείριση ή άλλη διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών
-Υπεύθυνη Δήλωση (απαιτείται γνήσιο της υπογραφής): 1. Διαβεβαίωση για την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών, 2. Η όποια μεταφορά των ειδών θα βαρύνει των ανάδοχο

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Άρθρο 5: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Πρώτα ελέγχεται και καταγράφονται τα στοιχεία από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Όσων συμμετοχών τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με τα απαιτούμενα προχωρούν στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στα δικαιολογητικά, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Ο ανωτέρω έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών στοιχείων γίνεται σε μία συνεδρία και συντάσσεται ένα πρακτικό, το αποτέλεσμα του οποίου επικυρώνεται με απόφαση της ΟΕ. Μετά την κατακύρωση, ο οικονομικός φορέας καλείται για την άμεση υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Άρθρο 6: Εγγυητικές
Δεν απαιτούνται εγγυητική συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, λόγω του αναθέτοντος ποσού.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 

Σχόλια are closed.