Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Νάξος, 09/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               Αρ. Πρ.: 17642
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360155
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη πολυετή δαπάνη, έως και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, 10.00 π.μ.:

Προμήθεια «Κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019»
ΚΑ: 10-7135.019, CPV 42512200-0 [Κλιματιστικό μηχάνημα – επί τοίχου]

Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.165,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική περιγραφή. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών και τα απαιτούμενα της Υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος
καα,

Ευάγγελος Παντελιάς
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.