Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την Επισκευή επιφανειακών αεριστήρων και αντλιών ΒΙΟΚΑ Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 16930/2023
ΑΔΑΜ: 23PROC013416586

Προς: Σ. Καρούσης – Μ. Τριαντάφυλλος ΟΕ
Odysseus Marine and Engineering

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την Επισκευή επιφανειακών αεριστήρων και αντλιών ΒΙΟΚΑ Νάξου»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Επισκευή επιφανειακών αεριστήρων και αντλιών ΒΙΟΚΑ Νάξου», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 ημερολογιακών ημερών (από την επομένη ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ). Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.
Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τους κάτωθι Κ.Α., με ποσό ύψους 36.970,60 €, ως ακολούθως:

Τμήμα Α: Επισκευή φυσητήρων και επιφανειακών αεριστήρων ΒΙΟ.ΚΑ., ΚΑ 25-6262.069

Α/Α Περιγραφή Ποσό Σύνολο
1 Αντικατάσταση τριών (3) πλήρων συγκροτημάτων μειωτήρων, κουζινέτων, ρότορα PASSAVANT mammoth 1000 3 Χ 3.380,00€ 10.140,00€
2 Επισκευή τριών (3) ηλεκτροκινητήρων των μειωτήρων PASSAVANT 3 X 1.990,00€ 5.970,00€
    Σύνολο: 16.110,00€
    Φπα 24%: 3.866,40€
    Τελικό: 19.976,40€

 

Τμήμα Β: Επισκευή αντλιών και αναδευτήρων ΒΙΟ.ΚΑ., ΚΑ 25-6262.202

Α/Α Περιγραφή Ποσό Σύνολο
1 Επισκευή τεσσάρων (4) αντλιών ανακυκλοφορίας λάσπης καθιζήσεως 4 Χ 2.015,00€ 8.060,00€
2 Επισκευή δύο (2) αντλιών μεταφοράς λάσπης στην ταινιοφιλτρόπρεσσα 2 X 2.015,00€ 4.030,00€
3 Επισκευή αντλίας εισόδου (ανύψωσης) 1 Χ 1.615,00 1.615,00€
    Σύνολο: 13.705,00€
    Φπα 24%: 3.289,20€
    Τελικό: 16.994,20€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Επισκευή επιφανειακών αεριστήρων και αντλιών ΒΙΟΚΑ Νάξου» ή αντί αυτής, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.