Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Προμήθεια ηλεκτρολογικών πινάκων ΔΕ Νάξου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Aρ. Πρωτ.: 16937/15.09.2023
ΑΔΑΜ: 23PROC013417294

Προς:
Στέφανο Α. Λαμπαδάκη, Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών πινάκων ΔΕ Νάξου», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 ημερολογιακών ημερών (από την επομένη ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ). Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

 

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 25-7135.092, με ποσό ύψους 8.680,00 €, ως ακολούθως:

α/α Περιγραφή ειδών Μον. μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας
1 Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος 18,5 Kw (2.1 μελέτης) ΤΜΧ 1 2.250,00
2 Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος 15 Kw (2.2 μελέτης) ΤΜΧ 1 1.700,00
3 Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος 22 Kw (2.3 μελέτης) ΤΜΧ 1 1.200,00
4 Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος 2 x 7.5 Kw (2.4 μελέτης) ΤΜΧ 1 1.850,00
         
      ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00€
      ΦΠΑ 24% 1.680,00€
      ΤΕΛΙΚΟ 8.680,00€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών πινάκων ΔΕ Νάξου» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.