Συσκευών mp3 player του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Νάξος, 17/10/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                           Αρ. Πρ.: 18225

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360155
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη πολυετή δαπάνη, έως και την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 10.00 π.μ.:

 

Προμήθεια «Συσκευών mp3 player του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019»

ΚΑ: 10-7135.019, CPV 32331600-8 [Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων mp3]

Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 372,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική περιγραφή. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών και τα απαιτούμενα της Υπηρεσίας.

 

 

 

 

     Ο Δήμαρχος

καα,

Ευάγγελος Κατσαράς

Αντιδήμαρχος

 

 

Συνημμένο έγγραφο 

Σχόλια are closed.