Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων ΔΕ Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                      Αρ. Πρωτ.: 18832 / 16.10.2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           ΑΔΑΜ: 23PROC013589835
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη Προς: Γαβαλάς Ιωάννης του Γεωργίου
Τηλέφωνο: 2285029423 Υπηρεσίες Καθαριότητας
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων ΔΕ Ηρακλειάς», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 10-6274.002, με ποσό ύψους 2.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων ΔΕ Ηρακλειάς» ή αντί αυτής, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου.
Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ.
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.