Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία «Ταχυμεταφορών έτους 2024»

                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   Αρ. Πρωτ.: 19534/25.10.2023 

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                               

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                    ΑΔΑΜ: 23PROC013646687

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη                                                           Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών για την υπηρεσία «Ταχυμεταφορών έτους 2024», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την επομένη εργάσιμη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Προϊστάμενο του τμήματος.

Η εν λόγω υπηρεσία, με CPV 64121100-1, αφορά σε ολόκληρο το έτος του 2024 και δεσμεύει τον Κ.Α. 00-6221, με ποσό ύψους 6.500,00 €[1].  Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα βάρους, στις κάτωθι αποστολές:

Προς χερσαία Ελλάδα έως 3 κιλά (Πόλη προς πόλη)
Επιπλέον κιλό προς χερσαία Ελλάδα
Προς νησιωτική Ελλάδα έως 3 κιλά
Επιπλέον κιλό προς νησιωτική Ελλάδα
Από  χερσαία Ελλάδα προς Δήμο έως 3 κιλά
Επιπλέον κιλό από χερσαία  Ελλάδα προς Δήμο
Από νησιωτική Ελλάδα προς Δήμο έως 3 κιλά
Επιπλέον κιλό από νησιωτική Ελλάδα προς Δήμο

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε, για την άμεση αξιολόγηση των στοιχείων, οι προσφορές να φέρουν επακριβώς τον ανωτέρω πίνακα και να αποσαφηνίζεται εάν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, διότι έχει παρατηρηθεί ότι από εταιρεία σε εταιρεία οι τιμοκατάλογοι με τις ονομασίες των κωδικών διαφέρουν.

 

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:

  1. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
  3. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της υπηρεσίας Ταχυμεταφορών 2024» ή αντί αυτής, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου.

Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

 

 

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής ανάθεσης με δική τους ευθύνη.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική υπηρεσία. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

 

Ο Δήμαρχος,

 

 

 

 

Δημήτριος Λιανός

 

[1] Για την εν λόγω υπηρεσία θα επιτρέπεται το δικαίωμα της χρηματικής αναπροσαρμογής, λόγω του ότι η συγκεκριμένη  δαπάνη δεν δύναται να

προβλεφτεί με ακρίβεια

Σχόλια are closed.