Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» ΕΡΓΑΣΙΕΣ AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ –ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Η. Βασιλάκη & ΣΙΑ Ε.Ε
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                           2. Τριαντάφυλλος Νεκτάριος
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών εμπειροτέχνης
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : Μιχάλης Τριαντάφυλλος
Τηλέφωνο: 2285360129
Email: mixtri@naxos.gov.gr
«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ –ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ », στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ ).
Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.
Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 25-6261.003, με ποσό ύψους 32.700,00 €, ως ακολούθως:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€) ΑΞΙΑ (€)
1 Εργασίες διαμόρφωσης αποκατάστασης Συντήρησης οικίσκου στην παλαιά δεξαμενή του Γλινάδου καθαρών διαστάσεων 3,00Χ1,50Χ1,00 Τεμάχια 1 8.000,00 8.000,00
2 Εργασίες διαμόρφωσης  Συντήρησης οικίσκου στο αντλιοστάσιο της πηγής του Κούρου των Μελάνων  καθαρών διαστάσεων 2,50Χ2,0Χ1,00 Τεμάχια 1 14.000,00 14.000,00
3 Εργασίες αποκατάστασης Συντήρησης οικίσκου στο αντλιοστάσιο των Μύλων  των Μελάνων  καθαρών Διαστάσεων 2,50Χ2,50Χ2,50 Τεμάχια 1 8.000,00 8.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 30.000,00
ΦΠΑ 24% 7.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 37.200,00

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. 3.Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) του διευθύνοντος συμβούλου ή οικονομικού διαχειριστή που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθειας αντλιών ακαθάρτων ΔΕ Νάξου» ή αντί αυτής, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
4. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας)
Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.